✅ونتوری 🔸وظیفه ونتوری در پکیج چیست؟ ایجاد مکش از پرشر سوییچ هوا 🔸عملکرد داخلی ونتوری چگونه است؟ از یک شیپور تشکیل شده که با روشن شدن فن مکشی را...